Activités au LuxembourgArticle

Dräikinneksdag 2016 – Don vun de Kanner vun Helzen, Houfelt a Weiler

D’Kanner vun Helzen, Houfelt a Weiler si fir Dräikinneksdag duerch d’Duerf gaang an hunn duerch des fräiwëlleg Initiative déi stolz Zomme vu bal 1000 Euro gesammelt, mat deene sinn d’Aarbecht vun der ONG Le Soleil dans la Main mat engem Don ënnerstëtzen.

D’Suen gi verwennt fir de Sportsterrain fir de néie Centre Noomdo ze preparéieren.

Mir soe Merci fir déi groussaarteg Ënnerstëtzung!

Laisser un commentaire